English

How to Do Performance Management in Excel

Performance management is a crucial aspect of any successful business, involving the regular assessment and tracking of employee performance to ensure alignment with organizational goals. While many sophisticated tools and platforms exist, Excel remains a choice for performance management due … Read More

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi organizasyonların çalışanlarını yönetmek için kullandıkları bir süreçtir. Organizasyonun insan kaynaklarının, organizasyonun hedeflerini destekleyecek şekilde kullanılmasını sağlama yoludur. Bunu, insan kaynakları ile şirketin hedefleri arasında bir köprü olarak düşünebilirsiniz. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ile işletmeler, çalışan performansı … Read More

Supercharge Your Team: Best OKR Examples

In today’s fast-paced business world, setting clear and achievable goals is more important than ever. Objectives and Key Results (OKRs) offer a dynamic framework for setting these goals, enabling organizations of all sizes to achieve remarkable success. Whether you’re a … Read More

Uzaktan Çalışma Modellerinde Verimliliği Artırma Stratejileri

Uzaktan çalışma, son yıllarda popülerliği artan ve birçok sektörde tercih edilen bir çalışma yöntemi haline geldi. Pandemi süreciyle birlikte daha da yaygınlaşan bu model, hem işverenler hem de çalışanlar için yeni fırsatlar sunuyor ancak soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzaktan … Read More

Setting the Stage for Success: New Year’s Goals and Performance Management in Q1

The dawn of a new year brings with it the opportunity for renewal and growth. As professionals, setting goals and establishing an effective performance management system in the first quarter (Q1) is crucial. Not only does it set the tone … Read More

10 HR Trends and Predictions for 2024

As we step into 2024, the world of Human Resources continues to evolve rapidly, reshaping the workplace in profound ways. From embracing technology to prioritizing employee well-being, HR trends are setting the stage for a more dynamic and inclusive work … Read More

Dinamik Performans Yönetimi Nedir? En Başarılı Şirketler Neden ve Nasıl Uyguluyor?

Organizasyonlar günümüzde rekabetçi kalmak için yönetim sistemlerini modernize etme ihtiyacı duyuyorlar. Çalışmalar, yıllık değerlendirmeler gibi geleneksel yöntemlerin artık etkili olmadığını ve aslında çalışan katılımını ve motivasyonunu azaltabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, giderek daha fazla şirketin, sürekli performans yönetimi uygulamalarını benimsemekte olduğunu … Read More

Dynamic Performance Management: Best Practices

Organizations are recognizing the need to modernize their management systems in order to remain competitive in today’s market. Studies indicate that traditional methods like annual appraisals are no longer effective and can, in fact, reduce employee engagement and motivation. Consequently, … Read More

Empower, Elevate, Excel: Scaleup CEO’s Guide to High-Impact Teams

In the fast-paced world of scaleups, CEOs face the ongoing challenge of managing high-performing teams to ensure continued growth and success. The key to overcoming this challenge lies in understanding the complex relationship between human behavior, goal setting, and team … Read More

Unlocking Business Growth: 13 Vital Product Management Metrics Every Product Manager Must Track

Product management is a complex and challenging field. A successful product manager must wear multiple hats, including those of a strategist, a marketer, and a data analyst. To thrive in this role, product managers need to track key metrics that … Read More